• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Διοικητική Υπηρεσία

Διοικητική Υπηρεσία

ΑΡΧΕΙΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Γραμματεία είναι ο άμεσος δέκτης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτές λαμβάνονται στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα είναι το όργανο άμεσης προώθησης των αποφάσεων ή των οδηγιών προς τα αρμόδια τμήματα για εκτέλεση. Στοχεύει στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου και στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού.

Το Τμήμα της Γραμματείας έχει την ευθύνη της οργάνωσης, του συντονισμού και της προσφοράς γραμματειακής υποστήριξης στο Δήμαρχο και το  Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τον απαραίτητο έλεγχο σε έντυπα και πιστοποιητικά και την ετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων καθώς και της διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

Λόγω του ότι δεν υπάρχει στελεχωμένη Πολιτιστική Υπηρεσία η Γραμματεία αναλαμβάνει την υλοποίηση των αποφάσεων για τις διάφορες Εορταστικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Δήμο.

Η Γραμματεία τηρεί πρακτικά στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου Προσφορών, της Δ. Ε. Οικονομικών και Φορολογιών, Δ. Ε. Προσφορών, Δ. Ε. Αθλητισμού & Νεολαίας, Δ. Ε. Πολιτισμού, Δ. Ε. Προσωπικού, Δ. Ε. Πρόσληψης Εργατών και Δ. Ε. Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Επίσης η Γραμματεία βοηθά όπου είναι δυνατό άλλες Υπηρεσίες όπως π.χ. την Οικονομική Υπηρεσία με την έκδοση Αδειών Λειτουργίας Υποστατικών και άλλα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ελπινίκη Χαραλάμπους : Αναπληρωτής Δημοτικός Γραμματέας

 

Βασικές Αρμοδιότητες Αρχείου:

• Επιμέλεια για την παραλαβή, το χαρακτηρισμό, την πρωτοκόλληση και συσχετισμό όλης  της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και την άμεση και σωστή διανομή των πρωτότυπων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για εξέταση και επίλυση. Το Αρχείο παρακολουθεί την εξέλιξη αντιμετώπισής τους από το αρχικό στάδιο υποβολής τους μέχρι και το τελικό αποτέλεσμα.

• Κοινοποίηση εγκυκλίων προς το προσωπικό.

• Τηρεί Μητρώο και ατομικούς Φακέλους του μονίμου προσωπικού.

• Ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για τη σωστή εφαρμογή τους.

• Συγκέντρωση και κοινοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, των νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

΄Ελενα Προκοπίου : Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email : info@tseri.org.cy

Τηλέφωνο : 22381744

Τηλεμοιότυπο : 22381729