• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Οικονομική Υπηρεσία

Οικονομική Υπηρεσία

 Η εξουσία των Δήμων για επιβολή των τελών που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό, απορρέει από τον Περί Δήμων Νόμο Ν. 111/85, με εξαίρεση το τέλος κοιμητηρίου, το οποίο επιβάλλεται με βάση τον Περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο του 2004, Ν. 257(Ι)/2004.