• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

  1. Χρήσιμα Έντυπα /Αιτήσεις που εξετάζει η Τ.Υ. όπως βρίσκονται αναρτημένα στην σελίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου για σκοπούς Αδειοδότησης με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο:http://ucm.org.cy/drasis/themata-anaptyxeon/entypa-etiseon/
  2.  Άδεια για κλείσιμο δρόμου για εκτέλεση εργασιών.
  3. Κατευθυντήριες οδηγίες για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.
  4. Αίτηση για Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας υποστατικού, για σκοπούς έκδοσης Άδειας Λειτουργίας με βάσει το Άρθρο 112, του περί Δήμων Νόμου.
  5. Επίσης από την Τ.Υ. του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν κατόπιν αιτήματος βεβαίωση για το εμβαδόν οικοδομής ή μονάδας οικοδομής με βάση Άδεια Οικοδομής που έχει εκδοθεί.
  6. Εισηγήσεις για θέματα τεχνικής φύσεως που εντοπίζονται στο Δήμο και χρήζουν βελτίωσης.