• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Πληρωμές λογαριασμών

Πληρωμές λογαριασμών

Εξόφληση Λογαριασμών μέσω Διαδικτύου

Ο Δήμος Τσερίου πληροφορεί τους Δημότες του ότι, παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών του στις Ιστοσελίδες Τραπεζικών Οργανισμών στο Διαδίκτυο.

Εξόφληση Λογαριασμών στις Τράπεζες

Εξόφληση λογαριασμών μέσω των ακόλουθων τραπεζικών λογαριασμών:

  • Ελληνική Τράπεζα: 134-12-568015-00
  • Τράπεζα Κύπρου: 0134-05-001793
Μέσω των ταμείων στα Γραφεία του Δήμου

Ώρες Λειτουργίας ταμείου:

  • Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 πμ – 2:00 μμ
Επιπρόσθετος τρόπος πληρωμής

Έκδοση Τραπεζικής ή Ταχυδρομικής Επιταγής:

Σε περίπτωση έκδοσης τραπεζικής επιταγής για την εξόφληση οφειλών, χρειάζεται να εκδίδεται στο όνομα του ΔΗΜΟΥ ΤΣΕΡΙΟΥ και να αναγράφεται το ακριβές ποσό της οφειλής. Οι τραπεζικές / ταχυδρομικές επιταγές να αποστέλλονται έγκαιρα με επισυνημμένο τον λογαριασμό οφειλής.

 

 

 

 

 

Powered by Technomart