• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Πολιτικοί Γάμοι

Πολιτικοί Γάμοι

 Οι πολιτικοί γάμοι υπάγονται κάτω από τον Περί Γάμου Νόμο Ν104(Ι)/2003.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στο Δήμο Τσερίου  προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύναψη πολιτικού γάμου:

Α/Α

Κύπριοι

1.

Αντίγραφο Ενόρκου Δηλώσεως η οποία θα πρέπει να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή κατάσταση του αιτητή (άγαμος/διαζευγμένος/χήρος) και να αναφέρεται το όνομα του προσώπου με το οποίο πρόκειται να συνάψει γάμο. Στην περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώνει ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Το πρωτότυπο θα πρέπει να κατατεθεί στο Ληξίαρχο Γάμων. Η Ένορκος Δήλωση ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία έκδοσής της.

2.

Πρωτότυπο πιστοποιητικό ελευθερίας από το Ληξίαρχο Γάμων – Επαρχιακή Διοίκηση

Όταν το ζευγάρι είναι και οι δύο Κύπριοι το πιστοποιητικό ελευθερίας το εξασφαλίζουν από την Επαρχιακή Διοίκηση.

Στην Επαρχιακή Διοίκηση θα πρέπει να εμφανίζονται και οι δύο αιτητές για κατάθεση της ενόρκου δηλώσεως και υποβολή σχετικής αίτησης για να ετοιμαστεί πιστοποιητικό ελευθερίας από το Ληξίαρχο ότι δεν υφίσταται άλλος γάμος. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή χήρων θα πρέπει να παρουσιάζεται και το σχετικό διαζύγιο ή πιστοποιητικό θανάτου συζύγου.

Το εν λόγω πιστοποιητικό ελευθερίας έχει ισχύ 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στο

www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/CRMD.nsf

3.

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως

4.

Ταυτότητα

5.

Σε περίπτωση διαζευγμένου ατόμου πρωτότυπο διαζύγιο το οποίο να είναι σφραγισμένο από τον Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου ότι είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο μετά την πάροδο των 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του.

6.

Σε περίπτωση χηρείας από προηγούμενο γάμο θα πρέπει να προσκομιστεί Πιστοποιητικό θανάτου του αποθανόντα συζύγου.

 

Α/Α

Ευρωπαίοι & Τρίτες Χώρες

1.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (άγαμος/ διαζευγμένος/ χήρος) εκδομένο από επίσημη αρχή της χώρας του αιτητή*

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο έχει ισχύ 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα:

(α)  από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο

ή

(β) από επίσημη αρχή της χώρας του αιτητή και ακολούθως να επικυρωθεί από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο.

Το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και η επίσημη μετάφραση θα πρέπει να παρουσιαστούν μαζί.

Επιπρόσθετα, το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης θα πρέπει να είναι επικυρωμένο ως ακολούθως:

Στην περίπτωση που η χώρα του αιτητή έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961

  Σφραγίδα Apostille

ή

Στην περίπτωση που η χώρα του αιτητή δεν είναι συμβλημένη με την Σύμβαση της Χάγης 1961

– Σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της             Πρεσβείας/ Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα

ή
– Σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή, σφραγίδα
  της Πρεσβείας/Προξενείου της εν λόγω χώρας στην Κύπρο και πιστοποίηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ή

  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Πρεσβεία/Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να  πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/ Προξενείο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

2.

Πρωτότυπη Ένορκο Δήλωση η οποία θα πρέπει να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή κατάσταση του αιτητή (άγαμος/διαζευγμένος/χήρος) και να αναφέρεται το όνομα του προσώπου με το οποίο πρόκειται να συνάψει γάμο. Στην περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώνει ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Η Ένορκος Δήλωση ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία έκδοσής της.

3.

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως μεταφρασμένο στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα από επίσημη αρχή της χώρας του αλλοδαπού ή από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο.

4.

Διαβατήριο

5.

Σε περίπτωση διαζευγμένου ατόμου πρωτότυπο διαζύγιο το οποίο να είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο, δεόντως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα:

(α) από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο

ή

(β)  από επίσημη αρχή της χώρας του αιτητή και ακολούθως να επικυρωθεί από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο.

Το πρωτότυπο διαζύγιο και η επίσημη μετάφραση θα πρέπει να παρουσιαστούν μαζί.

6.

Σε περίπτωση χηρείας από προηγούμενο γάμο θα πρέπει να προσκομιστεί Πιστοποιητικό θανάτου του αποθανόντα συζύγου, δεόντως επικυρωμένο και μεταφρασμένο στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα (για τη μετάφραση να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως αναφέρεται στο σημείο 6 πιο πάνω. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με την επίσημη μετάφραση).

7.

Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι υπήκοος Τρίτων Χωρών, θα χρειαστεί να προσκομίσει τα πιο κάτω, αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση Ευρωπαίων Πολιτών.

 Αντίγραφο ενόρκου δηλώσεως (αντί του πρωτοτύπου που αναφέρεται στο σημείο 2 πιο πάνω) η οποία θα πρέπει να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή κατάσταση του αιτητή (άγαμος/διαζευγμένος/χήρος) και να αναφέρεται το όνομα του προσώπου με το οποίο πρόκειται να συνάψει γάμο. Το πρωτότυπο θα πρέπει να υποβληθεί στο Ληξίαρχο Γάμων.

 Πρωτότυπο πιστοποιητικό ελευθερίας από το Ληξίαρχο Γάμων

Στο Ληξιαρχείο θα πρέπει να εμφανίζονται και οι δύο μελλόνυμφοι για κατάθεση της ενόρκου δηλώσεως και υποβολή σχετικής αίτησης για να ετοιμαστεί βεβαίωση από το ληξίαρχο ότι δεν υφίσταται άλλος γάμος. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή χήρων θα πρέπει να παρουσιάζεται και το    σχετικό διαζύγιο ή πιστοποιητικό θανάτου συζύγου.

Το εν λόγω πιστοποιητικό ελευθερίας έχει ισχύ 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στο www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/CRMD.nsf

 

*Για την περίπτωση Ουκρανών υπηκόων

Βεβαίωση μη εγγεγραμμένου γάμου για Ουκρανούς υπηκόους πρέπει να ζητείται από την Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Κύπρο και να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο προξενικών υποθέσεων καθώς και το πιστοποιητικό το οποίο θα αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο από την τοπική αρχή της Ουκρανίας προς την πρεσβεία.

 

*Για την περίπτωση Άγγλων και Σλοβάκων υπηκόων

Οι Βρετανοί υπήκοοι που σκοπεύουν να συνάψουν πολιτικό γάμο στην Κυπριακή Δημοκρατία προσκομίζουν Πιστοποιητικό Ελευθερίας με τη σφραγίδα Apostille από το Γραφείο Γενικού Ληξιαρχείου (General Register Office), ή το Δήμο της περιοχής που μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης και οι Σλοβάκοι υπήκοοι από το Δήμο της περιοχής που μένουν στη χώρα τους, επιβεβαιωμένο με τη σφραγίδα Apostille.

Διαδικασίες τέλεσης πολιτικού γάμου

1.    Με Κανονική Διαδικασία (Γνωστοποίηση) – € 128,15

·          Δήλωση και υπογραφή γνωστοποιήσεων από τα δύο μέρη ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμου. Την ίδια μέρα τίθεται και η ημερομηνία τέλεσης γάμου η οποία θα πρέπει να είναι μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ημέρα της υπογραφής των γνωστοποιήσεων και όχι αργότερα από 3 μήνες.

·          Αν ο γάμος δεν τελεστεί μέσα σε τρεις μήνες από την επίδοση των γνωστοποιήσεων, οι γνωστοποιήσεις που δόθηκαν και κάθε μεταγενέστερη διαδικασία θα είναι άκυρες.

·          Με Επίσπευση – € 282

·          Δήλωση ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμου και τέλεση Γάμου την ίδια ημέρα από την υποβολή της αίτησης ή σε λιγότερο από 15 ημέρες.

Γενικές Πληροφορίες

·          Οι ενδιαφερόμενοι για να συνάψουν πολιτικό γάμο πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο πολιτικός γάμος μπορεί να επιτραπεί σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους αν προσκομίσουν γραπτή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

·          Τα πολιτικά διαζύγια ισχύουν μετά την πάροδο 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους γιατί εντός των 42 ημερών μπορεί να υποβληθεί έφεση. Μετά το τέλος των 42 ημερών πρέπει να σφραγιστεί από το δικαστήριο ότι δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε έφεση.

·          Η τελετή γάμου είναι πολύ απλή και γίνεται ενώπιον δύο τουλάχιστον μαρτύρων. Διαρκεί μόνο 10-15 λεπτά περίπου.  Αμέσως μετά την τέλεση του γάμου δίδεται το πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου στο ζευγάρι, υπογραμμένο από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμου.